Konferencja „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”

W dniu 5 czerwca 2017r. Pan Prezes Tadeusz Rybak uczestniczył w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju w Warszawie. Była to pierwsza konferencja dotycząca realizacji Agendy 2030. Za koordynację jej wdrażania na poziomie krajowym odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Dokument wskazuje kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Polską perspektywę działań, które zostały wyrażone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, referował Wiceminister Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński. Wiodąca zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym to główne założenie Agendy 2030.