Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia pochodzące od spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.06.2021

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, NIP: 7160023456, Regon: 430383726, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 25.06.2021 r. na godzinę 13.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) Uchwała nr 1/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
    b) Uchwała nr 2/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
    c) Uchwała nr 3/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. Za rok obrotowy 2020,
    d) Uchwała nr 4/21 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. Za rok obrotowy 2020,
    e) Uchwała nr 5/21 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,
    f) Uchwała nr 6/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020,
    g) Uchwała nr 7/21 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Rybakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
    h) Uchwała nr 8/21 w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Świecy z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
    i) Uchwała nr 9/21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Klimontowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
    j) Uchwała nr 10/21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Rybakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
    k) Uchwała nr 11/21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Byczkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
    l) Uchwała nr 12/21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Berlińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
    m) Uchwała nr 13/21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Smreczyńskiej-Gąbka z wykonania przez nią obowiązków za okres  01.01.2020 r. – 16.06.2020 r.,
    n) Uchwała nr 14/21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Grażynie Łojko wykonania przez nią obowiązków za okres  16.06.2020 r. – 31.12.2020 r.,
8. Zamknięcie obrad.