Firma
Statut
Firma
Statut
Firma
Statut

STATUT
Spółki pod firmą MOSTOSTAL PUŁAWY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Puławach

(tekst jednolity)

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL PUŁAWY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Puławy.

§ 3.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
    1) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – 25.1,
    2) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.2,
    3) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z,
    4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.6,
    5) Produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z,
    6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
    7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,
    8) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41,
    9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42,
    10) Roboty budowlane specjalistyczne – 43,
    11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z,
    12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – 46.12.Z,
    13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – 46.13.Z,
    14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z,
    15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z,
    16) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7,
    17) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39.Z,
    18) Transport drogowy towarów – 49.41.Z,
    19) Magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10,
    20) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,
    21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z,
    22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
    23) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – 71,
    24) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1,
    25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z,
    26) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z.

§ 4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 11.674.854,- zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.674.854 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

§ 5.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 6.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
3. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

§ 7.

Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 8.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

1. Prezes Zarządu - jednoosobowo,
2. Dwóch członków Zarządu - łącznie,
3. Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 9.

W umowach z członkami Zarządu w imieniu Spółki występuje przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. W okresie, kiedy akcjonariuszami spółki będą Tadeusz Rybak (Nr PESEL 51071103473), Czesław Karol Byczek (Nr PESEL 55110409315), Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000058592) oraz Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000006759):
    a) jednego członka  Rady Nadzorczej powołuje Czesław Karol Byczek (Nr PESEL 55110409315),
    b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Tadeusz Rybak (Nr PESEL 51071103473),
    c) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000058592),
    d) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „Pia-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000006759),
    e) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki niewymienionych w pkt. a) – d) powyżej.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. a) – d), uprawnione do powoływania członków Rady Nadzorczej mają także prawo do odwoływania powołanych przez siebie członków Rady.
5. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt a) – d) nie wykonają przysługującego im uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę, a w miarę potrzeb także Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Rada Nadzorcza może w czasie kadencji odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

§ 12.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
    a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na wniosek Zarządu,
    b) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego,
    c) wyrażenie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innej spółce,
    d) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
    e) zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spółki oraz opiniowanie planów wieloletnich,
    f) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,
    g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę.

§ 14.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 albo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy.
2. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 16.

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i zapasowy.
2. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 17.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy prawa podlegają ogłaszaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B.

 

Puławy, dnia 2017-02-09

Zarząd Mostostal Puławy S.A.