Generalne Wykonawstwo
Generalne Wykonawstwo
Generalne Wykonawstwo

Mostostal Puławy S.A. w ramach Generalnego Wykonawstwa oferuje realizację obiektów w następujących segmentach rynku:

Infrastruktura komunikacyjna:

 • mosty
 • wiadukty
 • stacje benzynowe
 • przejścia graniczne

Infrastruktura kolejowa:

 • budynki i urządzenia
 • obiekty inżynierskie

Infrastruktura lotniskowa:

 • hangary
 • terminale

Budownictwo kubaturowe:

 • obiekty medyczne                                                    
  • szpitale
  • ośrodki opieki
  • ośrodki zdrowia
 • obiekty sportowe
 • obiekty infrastruktury miejskiej
 • budynki handlowe
 • budynki biurowe
 • multikina
 • parkingi wielopoziomowe itp.

Budownictwo przemysłowe:

 • przemysł chemiczny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny                                   
 • przemysł kosmetyczny                                       
 • przemysł spożywczy:
  • zbiorniki, silosy                                                
  • magazyny                                                        
  • instalacje technologiczne                                
  • zakłady przetwórstwa mięsnego i owocowo-warzywnego
  • browary
 • przemysł cementowy

Energetyka:                                                            

 • termiczna utylizacja odpadów
 • elektrownie konwencjonalne
 • elektrownie gazowe
 • elektrociepłownie
 • bioelektrownie
 • elektrownie wiatrowe

Ochrona środowiska:

 • instalacje oczyszczania powietrza
 • odsiarczanie
 • odazotowanie
 • odpylanie spalin
 • instalacje oczyszczania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • spalanie osadów
 • zakłady przetwarzania odpadów komunalnych                               
 • kompostownie                                                                                 

Oferowanie prac w systemie Generalnego Wykonawstwa umożliwia spełnianie oczekiwań inwestora poprzez przejęcie koordynacji prac na całej budowie, a także całkowite wykorzystanie posiadanego przez firmę potencjału wytwórczego.