Firma
Zrównoważony rozwój
Firma
Zrównoważony rozwój
Firma
Zrównoważony rozwój

Inwestowanie w innowacyjność oferowanych przez nas  produktów i usług  jest zorientowane na  pozytywny wpływ podejmowanych działań na większość dziedzin życia w firmie i poza nią. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza ciągłe i radykalne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy objawia się ono w naszym zaangażowaniu w ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Priorytetem naszej firmy jest troska o środowisko, ochrona naturalnych nieodnawialnych zasobów, zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego regulują zasady wdrożonego w 2000 roku Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.

Cele i zadania środowiskowe obejmują następujące obszary:

 • zmniejszenie ilości odpadów i zużycia zasobów;
 • zmniejszenie i wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska;
 • wytwarzanie wyrobów w sposób maksymalnie ograniczający oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko;
 • promowanie świadomości środowiskowej wśród pracowników i otoczenia Spółki.
Nasze cele Realizujemy poprzez…
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej podczas ogrzewania pomieszczeń Wymianę okien w hali WKS i zmianę izolacji dachu
Wymiana urządzeń sprzętu na nowe - energooszczędne Zakup urządzeń energooszczędnych (spawalniczych, do cięcia stali)
Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z działalności administracyjno-biurowej i produkcji oraz na terenie Ośrodka Spawalnictwa Gromadzenie sprzętu elektronicznego i pustych opakowań po tonerach, a następnie przekazywanie ich firmom posiadającej stosowne uprawnienia do utylizacji; Prowadzenie segregacji odpadów na terenie Ośrodka Spawalnictwa;
Zbieranie i segregacja odpadów powstających podczas procesu produkcji i przekazywanie firmom, które posiadają stosowne  uprawnienia do ich utylizacji.
Kontrola emisji pyłów i gazów w procesach produkcyjnych i obsługi produkcji Monitorowanie stanu technicznego pojazdów, bieżąca kontrola oraz okresowe pomiary emisji do atmosfery zanieczyszczeń z procesów produkcyjnych
Ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń i energii do powietrza z procesów spalania paliw Zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego, samochodu ciężarowego do transportu wyrobów, żurawia samochodowego, ładowarki teleskopowej
Podnoszenie wiedzy ekologicznej pracowników Szkolenie w zakresie zarządzania środowiskowego pracowników nowozatrudnionych oraz informowanie wszystkich pracowników o zmianach zachodzących w zakresie korzystania ze środowiska
Ograniczenie i kontrola emisji hałasu Okresowe pomiary hałasu na stanowiskach pracy oraz na zewnątrz hali (przy wytwarzaniu konstrukcji)


Zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Polskimi Normami i aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, kupowane przez nas wyroby, powinny stwarzać jak najmniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W związku z tym, podczas realizacji zakupów, zwracamy uwagę by:

 • nabywane wyroby posiadały właściwe świadectwa / decyzje / deklaracje dopuszczające do obrotu, użytkowania i eksploatacji, potwierdzające ich zgodność z ustalonymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi ochrony środowiska;
 • wyroby mogące zagrażać środowisku naturalnemu, były zaopatrzone przez producenta / dostawcę w odpowiednie zabezpieczenia i pisemne pouczenia co do sposobu ich używania lub stosowania, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • opakowania wyrobów, mogących zagrażać środowisku naturalnemu, posiadały informacje i oznaczenia ułatwiające ich dalsze wykorzystanie, zgodnie z wymogami prawnymi ochrony środowiska;
 • producent / dostawca substancji trujących lub niebezpiecznych, zobowiązany był do przyjmowania zwróconych przez nas:
  • substancji przeterminowanych;
  • substancji w uszkodzonych opakowaniach, nie nadających się do dalszego użytku;
  • opakowań po tych substancjach.

Powyższe wymagania stosujemy podczas zakupu wyrobów, zarówno pochodzenia krajowego jak i zagranicznego.
 

Zarządzanie środowiskowe podczas realizacji projektów budowlanych:

1. Identyfikacja aspektów środowiskowych

Przed rozpoczęciem nowej budowy lub w fazie jej organizacji Specjalista ds. Zarządzania Środowiskowego (ZŚ) wypełnia KARTĘ IDENTYFIKACJI ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH z NOWĄ BUDOWĄ, na której wymienione zostają znaczące aspekty środowiskowe. Powyższa karta przekazywana jest kierownikowi budowy.
 

2. Nadzór nad aspektami środowiskowymi

Kierownik budowy – planując proces realizacji przedsięwzięcia, ustala sposób postępowania ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, w zakresie korzystania ze środowiska zgodnie z wymaganiami inwestora oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Ustalając warunki realizacji przedsięwzięcia, dąży do uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.

Opracowuje instrukcje dla działań operacyjnych, które wymagają przestrzegania szczególnych zasad postępowania, przede wszystkim gdy zagrożenie związane jest z możliwością:

 • zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi;
 • rozlania, wybuchu substancji niebezpiecznych;
 • przekroczenia dopuszczalnych emisji.

Kierownik budowy opracowując ww. instrukcje, uzgadnia ich treść ze specjalistą ds. ZŚ.

Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić pracowników budowy w zakresie korzystania ze środowiska, sprawdzać czy instrukcje działań operacyjnych są przestrzegane, kontrolować na bieżąco realizację opracowanych programów środowiskowych.

Każdy pracownik budowy odpowiada za przestrzeganie dotyczących go instrukcji, a zauważone niezgodności zgłasza Specjaliście ds. ZŚ lub kierownikowi budowy, zgodnie z procedurą PJ8.3-1.
 

3. Monitorowanie i pomiary znaczących aspektów środowiskowych oraz opłaty za   korzystanie ze środowiska

Kierownik budowy lub osoba wyznaczona przez kierownika kontroluje, ewidencjonuje i przekazuje  specjaliście ds. systemów zarządzania środowiskowego informacje zawierające:

 • rodzaj i ilość wytworzonych odpadów;
 • rodzaj, ilość i jakość zużytej wody podziemnej, powierzchniowej oraz ilości, stanu i składu odprowadzonych  ścieków;
 • rodzaj i ilość substancji, energii wprowadzonych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości;
 • ilość wniesionych opłat na rzecz ochrony środowiska;
 • monitorowane ilości substancji trujących, chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.